Website laten maken

GESPECIALISEERD IN MAATWERK WEBSITES EN WEBSHOPS

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Meerdanwebdesign.nl, opgemaakt 20 februari 2020 te Zevenhuizen  

Artikel 1. Definities  
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Meerdanwebdesign.nl  (KvK nr. 71558500)
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Meerdanwebdesign.nl
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Meerdanwebdesign.nl 
 4.  

Artikel 2. Toepasselijkheid  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Meerdanwebdesign.nl gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Meerdanwebdesign.nl verrichtte handelingen.

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Meerdanwebdesign.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Meerdanwebdesign.nl en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Meerdanwebdesign.nl en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.  
 5.  

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes  

 1. De door Meerdanwebdesign.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Meerdanwebdesign.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen, aan Meerdanwebdesign.nl wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Meerdanwebdesign.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Meerdanwebdesign.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 5.  

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen 

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodieke bedragen, geldt dat Meerdanwebdesign.nl gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de onderhoudskosten van Meerdanwebdesign.nl, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Meerdanwebdesign.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van €100,-  op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt afgeschermd op het internet te staan, nadat opdrachtgever de inhoud en het ontwerp heeft goedgekeurd en de openstaande factuur heeft voldaan wordt de website openbaar op het internet geplaatst.
 4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever ten hoogste 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan te worden tenminste voor het verstrijken van het kalenderjaar (Binnen 14 dagen na uitschrijven jaarlijkse factuur).
 5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd tenzij anders overeengekomen.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum te geschieden, op de door Meerdanwebdesign.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 40. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.  
 10.  

Artikel 5. Onderhoudscontracten 

 1. Meerdanwebdesign.nl biedt geen onderhoudscontracten. Veranderingen aan de website en de inhoud hiervan geschieden altijd na overeenkomst op factuurbasis.  
 2.  

Artikel 6. Webhostingcontracten  

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig webhostingcontract voor een bestaande website.
 2. Meerdanwebdesign.nl zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor: 
 3. – Het maken van back-ups van de website bestanden en database(s). Deze back-ups worden automatisch minimaal 30 dagen bewaard. Meerdanwebdesign.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-ups (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn. 
 4. – Een correcte domeinregistratie, indien afgenomen bij Meerdanwebdesign.nl, en verlenging hiervan. 
 5. – Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten. 
 6. – Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden. 
 7. – Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden. 
 8. – Meerdanwebdesign.nl geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten. Meerdanwebdesign.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Meerdanwebdesign.nl te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Meerdanwebdesign.nl ontstaat.
 9. – Meerdanwebdesign.nl verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder beheer van en op naam van Meerdanwebdesign.nl. Meerdanwebdesign.nl treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam. Na oplevering van de website zal de registratie van de domeinnaam op naam van opdrachtgever worden gezet. 
 10. – Meerdanwebdesign.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
 11. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Meerdanwebdesign.nl zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
 12. – Meerdanwebdesign.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 13. – Meerdanwebdesign.nl heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).
 14. – Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is Meerdanwebdesign.nl gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Meerdanwebdesign.nl mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.
 15. – Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft Meerdanwebdesign.nl het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan Meerdanwebdesign.nl ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.
 16. Meerdanwebdesign.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mail verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Meerdanwebdesign.nl tracht er echter naar om binnen redelijke termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.
 17. – Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van Meerdanwebdesign.nl verloopt wordt automatisch en handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemarkeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft Meerdanwebdesign.nl het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.
 18. – Indien Meerdanwebdesign.nl ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan Meerdanwebdesign.nl het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. Meerdanwebdesign.nl draagt in dit geval de hosting van de website of webshop over. 
 19. – Meerdanwebdesign.nl zal er zorg voor dragen dat opdrachtgever tegen vergelijkbare kosten de hosting door kan zetten.


Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal, zoals afgesproken in de overeenkomst.
 2. Meerdanwebdesign.nl mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Ontwerp door Meerdanwebdesign.nl’. Daarnaast heeft Meerdanwebdesign.nl het recht om een portfolio afbeelding op https://Meerdanwebdesign.nl te plaatsen met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.  


Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Meerdanwebdesign.nl zal zich, naar beste kunnen, inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Meerdanwebdesign.nl zullen worden nagestreefd.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Meerdanwebdesign.nl steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Meerdanwebdesign.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Meerdanwebdesign.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Meerdanwebdesign.nl zijn verstrekt, heeft Meerdanwebdesign.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Meerdanwebdesign.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Meerdanwebdesign.nl kenbaar behoorde te zijn.
 5. Meerdanwebdesign.nl zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Meerdanwebdesign.nl het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Meerdanwebdesign.nl hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Meerdanwebdesign.nl of door Meerdanwebdesign.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Meerdanwebdesign.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.  


Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk 

 1. Indien Meerdanwebdesign.nl op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Meerdanwebdesign.nl worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Meerdanwebdesign.nl. Meerdanwebdesign.nl is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Meerdanwebdesign.nl opdrachtgever tevoren schriftelijk of telefonisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Meerdanwebdesign.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


Artikel 10. Duur en beëindiging 

 1. Contracten met betrekking tot hosting en domeinnamen kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
 2. Contracten met betrekking tot hosting en domeinnamen kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar in overeenstemming met opdrachtgever verlengd met 1 jaar.
 3. Meerdanwebdesign.nl kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Meerdanwebdesign.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Meerdanwebdesign.nl heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Meerdanwebdesign.nl niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Meerdanwebdesign.nl zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Meerdanwebdesign.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.


Artikel 11. Levering en levertijd 

 1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum is indicatief en mag door Meerdanwebdesign.nl met bekendmaking richting de opdrachtgever worden aangepast. Meerdanwebdesign.nl richt zich erop om de opleverdatum naar alle redelijkheid te behalen, de genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
 2. Meerdanwebdesign.nl Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.


Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring  

 1. Meerdanwebdesign.nl en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Meerdanwebdesign.nl zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen. 
 2.  

Artikel 15. Overmacht 

 1. In geval van overmacht is Meerdanwebdesign.nl gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Meerdanwebdesign.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Meerdanwebdesign.nl geen invloed kan uitoefenen.


Artikel 16. Diverse bepalingen 

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Meerdanwebdesign.nl kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘https://meerdanwebdesign.nl/wijzigingalgemenevoorwaarden’. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Meerdanwebdesign.nl heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.


Artikel 17. Derden 

 1. Meerdanwebdesign.nl maakt gebruik van diensten van derden en is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden jaarlijks door Meerdanwebdesign.nl doorgevoerd.
 2. Meerdanwebdesign.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.


Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud 

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Meerdanwebdesign.nl. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. Alle door Meerdanwebdesign.nl in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Meerdanwebdesign.nl. De opdrachtgever krijgt over de geleverde roerende zaken en intellectuele eigendommen eigendomsrechten, zolang opdrachtgever een overeenkomst heeft met Meerdanwebdesign.nl.
 3. De opdrachtgever neemt kennis van het feit dat de door Meerdanwebdesign.nl ontworpen websites op verzoek van opdrachtgever zijn over te dragen aan of zijn te verhuizen naar derden. Meerdanwebdesign.nl behoudt zich het recht om hiervoor een vergoeding te vragen. Alle door Meerdanwebdesign.nl ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 4. Door Meerdanwebdesign.nl of andere ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Meerdanwebdesign.nl


Artikel 19. Privacy bepalingen 

 1. Uw persoonsgegevens worden door Meerdanwebdesign.nl slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Meerdanwebdesign.nl. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Meerdanwebdesign.nl verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.